Unbrick Alcatel one touch 6016X thành côngAlcatel one touch 6016X tình trạng máy ban đầu dính virus flash lại rom máy brick hoàn toàn bất động và chỉ nhận driver Qualcomm HS-USB Diagnostics 9008,mang máy ra trung tâm bảo hành nhận máy và trả lại máy nguyên nhân trả máy lỗi mainboard.
Sau 2 giờ repair và flash lại rom máy đã hoạt động trở lại bình thường,test chức năng không có lỗi nào cả.
Thông tin máy sau khi repair : 
Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:qcom
  Board:msm8610
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:tcl
  Model:6016x
  Android Ver:4.3
  bootloader ver:l1be5050aw00
  USB config:mtp,adb
  User:android-bld
  Baseband ver:md8610 1935 14w23
  Build number:01003
  ID:jls36c
  Region:en
  Language:en
  Chipset:msm8610
  IMEI1:863828020050076
  Root:  Rooted(su)
>>Done

0 nhận xét: