Rom Playboy A6 mt6572

Rom Playboy A6 mt6572 máy khóa pass đã xóa thành công và read lại file chuẩn và flash nhiều máy lâm nạn tất cả ok.
Thông tin read file :
  Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM6)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E2C00000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM7)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading android...
  Reading cache...
  Reading usrdata...
  Saving as scatter file...
>>Done!
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: