Rom Vod A3 mt6572


Rom Vod A3 mt6572 máy khóa pass Gmail đã xóa ok xong read lại chuẩn,file đã flash nhiều máy tất cả chưa thấy có lỗi nào.
Thông tin máy :
 Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM6)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00EC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)...
  id:ALPS.JB3.MP.V1.6
  version:4.2.2
  model:A3
  brand:alps
  manufacturer:alps
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x600000
  MBR  BaseAddr:0x600000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x680000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x700000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0xA00000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0xF00000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1900000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2300000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2320000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2380000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2980000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x2F80000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x2FC0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3040000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x3340000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x3D40000  Size:0x28A00000
  CACHE  BaseAddr:0x2C740000  Size:0x17800000
  USRDATA  BaseAddr:0x43F40000  Size:0x52C00000
  FAT  BaseAddr:0x96B40000  Size:0x54440000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x0
>>Done.
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: