Rom Tectc s5 mt6571

Rom Tectc s5 mt6571 máy dính virus đãfix thành công xong read ali5 file chuẩn stock đã flash nhiều máy lâm nạn tất cả ok.
Thông tin read file :
Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM14)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6571 SW:0000 Ver: CA00
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00EC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  File Mode: C:\Users\PTS\Desktop\TECTC S5 MTK6571_1608141528.bin
  Reading(EMMC)...(0xEC000000)
  Saving as scatter file...
  OK. out: C:\Users\PTS\Desktop\MT6571_160814160412
  Read OK.
  total: 39 mins7 s
>>File save to:C:\Users\PTS\Desktop\TECTC S5 MTK6571_1608141528.bin
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: