Rom Masstel star 600 mt6582

Rom Masstel star 600 mt6582 máy khóa hình vẽ đã fix xong read lại file chuẩn trên nền rom stock đã flash nhiều máy khác done.
Thông tin read file :
 Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM14)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x01D2000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM26)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading ebr2...
  Reading android...
  Saving as scatter file...
>>Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: