Tiếng Việt Samsung T530 4.4.2

Tiếng Việt samsung T530 4.4.2 alt
Tiếng Việt samsung T530 4.4.2 alt
Tiếng Việt Samsung T530 4.4.2 máy xách tay không hỗ trợ tiếng Việt đã root và thêm tiếng Việt thành công.

0 nhận xét: