Rom Shengda f240 mt6572
Rom Shengda f240 mt6572 máy khóa pass đã fix xong read lại file chuẩn và flash nhiều máy lâm nạn khác với file này tất cả done.
Thông tin read file :
Waiting for USB Port...
Set PreLoader USB VCOM Port (COM7)
Please Hold "ON" to connect with the phone...
Connected to Phone.
CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
Downloading Boot8 ...
Nand Flash Type: NOR_NEW_0072
Nand Flash Code: 009800BC(00900066)
Nand Flash Size: 0x21000000 Hex Bytes
INT/EXT RAM  Size: 0xC4800+0x0
Waiting for USB Port...
Set DA USB VCOM Port (COM8)
File Mode
Reading Size: 0x21000000
Reading(Nand)...
Saving as scatter file...
OK. out: C:\Users\Admin\Desktop\MT6572_160520114722
Read OK.
total: 4 mins15 s
File save to:C:\Miracle_box\MTK6572_1605201143.bin
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

1 nhận xét: