Rom Vivas lotus s2 mt6572

Rom Vivas lotus s2 mt6572 máy khóa pass Gmail đã fix done xong read lại file chuẩn đã test nhiều máy treo logo hay những lỗi khác.
Thông tin read file :
Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM38)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)...
  id:VIVAS_LOTUS_S2_V2.1.3
  version:4.4.2
  model:VIVAS_LOTUS_S2
  brand:VIVAS
  manufacturer:alps
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0xC00000
  MBR  BaseAddr:0xC00000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0xC80000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0xD00000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1000000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1500000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1F00000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2900000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2920000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2980000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2F80000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3580000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x35C0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3640000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x3940000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4340000  Size:0x32000000
  CACHE  BaseAddr:0x36340000  Size:0xE200000
  USRDATA  BaseAddr:0x44540000  Size:0x52C00000
  FAT  BaseAddr:0x97140000  Size:0x515C0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x0
>>Done.
************
 Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM38)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM54)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading android...
  Reading cache...
  Reading usrdata...
  Reading fat...
  Saving as scatter file...
  Done!
Chĩ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

1 nhận xét: