Rom Archos 70c xenon mt6572Rom Archos 70c xenon mt6572 máy dính tài khoản Google dã xóa thành công và read lại file chuẩn đã flash nhiều máy lỗi phần mềm ok.
Thông tin máy:
 Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt8312c
  Board:
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:archos
  Model:archos 70c xenon
  Android Ver:5.1
  bootloader ver:unknown
  USB config:mtp,adb
  User:rel
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1449.md.wg.mp.v14, 2015/08/04 11:10
  Build number:lmy47i dev-keys@archos.20151015.044031
  ID:lmy47i
  Region:us
  Language:en
  Chipset:mt6572
  Root:  Not Root
>>Done
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: