Rom Kingcom Mercury mt6582

Rom Kingcom Mercury mt6582 máy hư cảm ứng đã thay xong và read lại file chuẩn trên nền rom stock đã flash nhiều máy lâm nạn done.
Thông tin read file:
Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM36)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x01CE100000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM37)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading android...
  Reading cache...
  Saving as scatter file...
>>Done!
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: