Rom Playboy PS-S2 mt6572

Rom Playboy PS-S2 mt6572 tình trạng máy dình virus đã fix done xong read lại file chuẩn stock đã test nhiều máy lâm nạn tất cả ok.
Thông tin read file :
 Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM38)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM54)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading android...
  Reading cache...
  Reading usrdata...
  Reading fat...
  Saving as scatter file...
>>Done!
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: