Rom Samsung N9106 mt6572 mainboard Km101_mb_v1.2

Rom Samsung N9106 mt6572  mainboard Km101_mb_v1.2 máy khoa pass đã xóa thành công và read lại chuẩn dạng flashtool đã flash nhiều máy lâm nạn done.
Thông tin read file:
  Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM36)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x01DC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM37)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading android...
  Reading cache...
  Reading usrdata...
  Saving as scatter file...
>>Done!
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng

0 nhận xét: