Tiếng Việt Lenovo S2-38AH0Tiếng Việt Lenovo S2-38AH0 máy thị trường China không hỗ trợ tiếng Việt và CH play đã viết hóa và thêm Ch play done không có bất kỳ lỗi nào.
Thông tin máy :
 Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:qcom
  Board:msm7630_surf
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:unknown
  Model:lenovo s2-38ah0
  Android Ver:4.0.3
  bootloader ver:unknown
  USB config:diag,serial_tty,serial_tty,mass_storage,adb
  User:builder
  Baseband ver:
  Build number:iml74k
  ID:iml74k
  Region:us
  Language:en
  Chipset:msm7630_surf
  IMEI1:861063000016119
  Root:  Rooted(su)
>>Done
Link rom stock và pass : phuctoanstore ( không có tiếng Việt)

1 nhận xét: