Rom Bao Xài BX-M8572 MT6572


Rom Bao Xài BX-M8572 MT6572 máy khóa mật khẩu đã xoa thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock đã test.
Thông tin máy :
 Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM18)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E6800000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)...
  id:G307_KK_P1_ZX_BX_V001_20141124
  version:4.4.2
  model:BX-M8572
  brand:BX-M8572
  manufacturer:Vandroid
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x880000
  MBR  BaseAddr:0x880000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x900000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x980000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0xC80000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1180000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1B80000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2580000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x25A0000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2600000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2C00000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3200000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x3240000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x32C0000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x35C0000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x3FC0000  Size:0x32000000
  CACHE  BaseAddr:0x35FC0000  Size:0xE200000
  USRDATA  BaseAddr:0x441C0000  Size:0x52C00000
  FAT  BaseAddr:0x96DC0000  Size:0x4E960000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000
  BaseAddr:0x0  Size:0x0
>>Done.
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ upr om tại cửa hàng.

0 nhận xét: