Rom Masstel N406 mt6572Rom Masstel N406 mt6572 máy khóa pass đã xoa xong read lại file chuẩn stock đã flash nhiều máy lâm nạn done.
Thông tin read file :
Waiting for USB Port...
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM6)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E4000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM7)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading android...
  Reading cache...
  Reading usrdata...
  Saving as scatter file...
>>Done!
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: