Rom Sodaz Pa88 mt6571

Rom Sodaz Pa88 mt6571 tình trang máy khóa pass đã xoa 1 thành công xong read lại file dạng bin đã flash nhiều máy ok.
Thông tin read file :
Waiting for USB Port...
  Set MTK USB Port (COM5)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6571 SW:0000 Ver: CA00
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E4000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM4)
  File Mode: C:\Users\PTS\Desktop\SODAZ PA88 MTK6571_1607211817.bin
  Reading(EMMC)...(0xE4000000)
  Read OK.
  total: 12 mins55 s
>>File save to:C:\Users\PTS\Desktop\SODAZ PA88 MTK6571_1607211817.bin
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: