Rom galaxy note 3 sc8810

Rom galaxy note 3 sc8810 máy hư cảm ứng đã thay xong và backup lại file stock đã flash nhiều máy khác done.
Thông tin máy :
  Scanning USB Serial port...
  SU2Serial Port: COM6
  Connecting to Phone,Wait..
  Done.
  Infor: SPRD3
  Initialize boot13...
  CPU    type: 8810/6820
  Flash  type: NAND
  Flash    ID: 00AD00BC
  Flash Model: HYNIX H8BCS0UN0MCR
  Flash  Size: 0x21000000(528.0M)
  Being analyzed,Wait...
  256k(spl),512k(2ndbl),256k(params),512k(vmjaluna),10m(modem),3840k(fixnv),3840k(backupfixnv),5120k(dsp),3840k(runtimenv),10m(boot),10m(recovery),230m(system),190m(userdata),20m(cache),256k(misc),1m(boot_logo),1m(fastboot_logo),3840k(productinfo),512k(kpanic),512k(simlock),10m(intmemory)
>>Analyzed data OK.(4)
File backup dạng pac:
  Connecting to Phone,Wait..ok
checking info...
Max block Space:230M  sdcard Space:14.18G  SD:/mnt/sdcard
Done.
Hardware:sp8810
Reading spl.img...(256K)
Done.
Reading 2ndbl.img...(512K)
Done.
Reading params.img...(256K)
Done.
Reading vmjaluna.img...(512K)
Done.
Reading modem.img...(10M)
Done.
Reading fixnv.img...(3.75M)
Done.
Reading backupfixnv.img...(3.75M)
Done.
Reading dsp.img...(5M)
Done.
Reading runtimenv.img...(3.75M)
Done.
Reading boot.img...(10M)
Done.
Reading recovery.img...(10M)
Done.
Reading system.img...(230M)
Done.
Reading userdata.img...(190M)
Done.
Reading cache.img...(20M)
Done.
Reading misc.img...(256K)
Done.
Reading boot_logo.img...(1M)
Done.
Reading fastboot_logo.img...(1M)
Done.
Reading productinfo.img...(3.75M)
Done.
Reading kpanic.img...(512K)
Done.
Reading simlock.img...(512K)
Done.
Reading intmemory.img...(10M)
Done.
packaging...
file save to :C:\Users\PTS\Desktop\GL_160917170930
Link pass : phuctoanstore

Soft b1 : download

0 nhận xét: