Rom KNC MD-703D mt6582Rom KNC MD-703D mt6582 máy khóa pass Gmail đã fix thành công và read lại file chuẩn stock rom đã flash nhiều máy khác lâm nạn done.
Thông tin read file :
Waiting for USB Port...
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM14)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x01CE100000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set DA USB VCOM Port (COM26)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading nvram...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading ebr2...
  Reading android...
  Reading cache...
  Reading usrdata...
  Saving as scatter file...
>>Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: