Rom Hpad 7 in mt6572

Rom Hpad 7 in mt6572 máy hư cảm ứng đã thay xong và read lại file chuẩn trên nền rom stockk không virus rom đã flash nhiều máy khác ok.
Thông tin máy :
Waiting for USB Port...
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM11)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00EC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)...
  id:K7207_V10_WSVGA_V05_20140320
  version:4.2.2
  model:Tab-15
  brand:Tab-15
  manufacturer:Tab-15
  version:5.0.0
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0xA00000
  MBR  BaseAddr:0xA00000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0xA80000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0xB00000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0xE00000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1300000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1D00000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2700000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2720000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2780000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2D80000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3380000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x33C0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3440000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x3740000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4140000  Size:0x25800000
  CACHE  BaseAddr:0x29940000  Size:0x7E00000
  USRDATA  BaseAddr:0x31740000  Size:0x33800000
  FAT  BaseAddr:0x64F40000  Size:0x86040000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x0
>>Done.
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: