Rom TG 6 plus mt6572

Rom TG 6 plus mt6572 máy thay cảm ứng xong read lại filoe chuẩn trên nền rom stock đã flash nhiều máy khác lỗi phần mềm tất cả ok.
Thông tin máy :
 Waiting for USB Port...
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM11)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E4000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)...
  id:a825_324_ax_xhd_k18_tg_v1.6_06012016
  version:4.4.2
  model:TG-6Plus
  brand:XHD
  manufacturer:alps
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0xC00000
  MBR  BaseAddr:0xC00000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0xC80000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0xD00000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1000000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1500000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1F00000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2900000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2920000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2980000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2F80000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3580000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x35C0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3640000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x3940000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4340000  Size:0x38400000
  CACHE  BaseAddr:0x3C740000  Size:0xE200000
  USRDATA  BaseAddr:0x4A940000  Size:0x52C00000
  FAT  BaseAddr:0x9D540000  Size:0x461C0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000
  BaseAddr:0x0  Size:0x0
>>Done.
****************
Waiting for USB Port...
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM11)
  Please Hold "ON" to connect with the phone...
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 ...
  EMMC Size: 0x00E4000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port...
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM9)
  Reading preloader...
  Reading mbr...
  Reading ebr1...
  Reading uboot...
  Reading bootimg...
  Reading recovery...
  Reading sec_ro...
  Reading logo...
  Reading android...
  Reading cache...
  Reading usrdata...
  Saving as scatter file...
  Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: