Rom FPT life 5 star mt6582

Rom FPT life 5 star mt6582 máy hư cảm ứng thay xong read lại file chuẩn đã test nhiều máy khác lâm nạn ok.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 7 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCB00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 110100303038474530011D5D919E121D
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 0EG80
[eMMC] : FLASH_CID : 110100303038474530011D5D919E121D
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7456 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249BFC4E8375D31A3CA53A54A36
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

Brand     : FPT
ProdName  : FPT Life 5 Star
ProdModel : FPT Life 5 Star
Device    : FPT_Life_5_Star
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.KK1.MP1.V2.11

[Read Ok] : preloader_kphone82_wet_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / kphone82_wet_kk / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 757 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTS\Desktop\MT6582__FPT__FPT_Life_5_Star__FPT_Life_5_Star__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.11\

All done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: