Rom Nomi 5 mt6582Rom Nomi 5 mt6582 máy hư cảm ứng thay xong read lại file chuẩn trên nền rom stock đã flash nhiều máy khác với rom này done.
Thônng tin read file :
Wait for phone...
Phone found! [ 13 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCB00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 150100523832314D42004B2FD87D4249
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BM128
[eMMC] : FLASH_CID : 150100523832314D42004B2FD87D4249
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003A3E00000
[eMMC] : FLASH_UCP : 14910 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249A02FB3277F704BC60C6F77EA
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

Brand     : NOMI_5
ProdName  : hexing82_cwet_kk
ProdModel : NOMI 5
Device    : hexing82_cwet_kk
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : R05

[Read Ok] : preloader_hexing82_cwet_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / hexing82_cwet_kk / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 984 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTS\Desktop\MT6582__NOMI_5__NOMI_5__hexing82_cwet_kk__4.4.2__R05\

All done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: