Rom Q-mobile Nice sc7731

Rom Q-mobile Nice sc7731 máy khóa mật khẩu Gmail đã fix thành công và read ali5 file chuẩn trên nền rom stock.
Thông tin máy :
Phone found! [ 20 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SPRD 773x eMMC loader v3 Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name  : v120_ttc_2h1
Model Brand : Q-mobile
Model Device: v120_ttc_2h1
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: V120_TTC_2H1
Project Ver : LMY47D release-keys
Model Ext   : NICE

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.31.1_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1481 MiB
Saved to : C:\Users\PTS\Desktop\V120_TTC_2H1_v120_ttc_2h1_5.1_LMY47D_release-keys_NICE\
Done!
Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: