Tiếng Việt Coolpad 8105Tiếng Việt Coolpad 8105 máy thị trường China không hỗ trợ tiếng Việt và CH Play đã Việt hóa và thêm Ch Play không có bất kỳ lỗi nào.
Máy này khi Việt hóa có thể treo máy mình đã bị lỗi này và đã fix thành công với file pac stock.

0 nhận xét: