Rom Callbar A45 sc6820

Rom Callbar A45 sc6820 read bằng Miracle box từ máy đang hoạt động bình thường file đã flash nhiều máy hác lâm nạn tất cả done sau khi flash rom done.
Thông tin read file :
Scanning USB Serial port...
  SU2Serial Port: COM14
  Connecting to Phone,Wait..
  Done.
  Infor: SPRD3
  Initialize boot13...
  CPU    type: 8810/6820
  Flash  type: NAND
  Flash    ID: 009800BC
  Flash Model: TOSHIBA H8BCS0UN0MCR
  Flash  Size: 0x21000000(528.0M)
  reading,Wait...
>>Read Completed.
Link pass : phuctoanstore
Soft b1 : here

0 nhận xét: