Rom Qmobile Edgy MSM8916Rom Qmobile Edgy msm8916 chuẩn stock đã flash nhiều máy lâm nạn như treo logo hay những lỗi khác tất cả ok.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Device Found!
Initialize ...
BB_IDC_CPU : SnapDragon 610 [MSM8936]
ID_BLOCK_S : 00D63089
ID_BLOCK_I : 0090B0E1
ID_BLOCK_L : 1EE69C7AD5414E79261BF5DA257CF4D4
ID_BLOCK_L : 8DC04EE1D27DED669B5A3FF4FE312F2C
Loader Sent! Initializing ...
Running FireHose on BBID : MSM8936 , FLASH : eMMC , mVER : 1
MemInfo : 0x0003 / 0x0200 / 0x00000003AB800000 [ eMMC 16 GiB ]
ExtInfo : 0x00004000/00004000/00001000/00001000
Boot Ok!


Brand     : Q-mobile
ProdName  : Q-mobile EDGY
ProdModel : EDGY
Device    : Q-mobile_EDGY
AndroidVer: 5.0.2
Manufact. : Q-mobile
QLMxCPU   : MSM8916

DevInfo : MSM8916__Q-mobile__Q-mobile__ANDR_v5.0.2__EDGY__Q-mobile_EDGY__Q-mobile_EDGY

Reading Flash ...
[Read Ok] : gpt_main0.bin
[Read Ok] : NON-HLOS.bin
[Read Ok] : ddr.bin
[Read Ok] : fs_gc.img
[Read Ok] : sec.dat
[Read Ok] : sbl1.mbn
[Read Ok] : emmc_appsboot.mbn
[Read Ok] : rpm.mbn
[Read Ok] : tz.mbn
[Read Ok] : hyp.mbn
[Read Ok] : splash.img
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : persist.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : misc.img
[Read Ok] : userdata.img
[Read Ok] : gpt_backup0.bin

Configuration : MSM8936 / eMMC
Firmware Size : 1912 MiB
Done!

Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: