Rom Obi worldphone mv1

Rom Obi worldphone mv1 read từ máy chuẫn đã flash nhiều máy khác lỗi phần mềm tất cả done sau khi flash rom.
Thông tin máy:
Wait for phone...
Device Found!
Initialize ...
Handshake passed!
BB_IDC_CPU : SnapDragon 210 [MSM8x09]
ID_BLOCK_S : 0349C589
ID_BLOCK_I : 009600E1
ID_BLOCK_L : 1EE69C7AD5414E79261BF5DA257CF4D4
ID_BLOCK_L : 0073DD6C61F05AEBEEC9827B49A4B299
Loader Sent! Initializing ...
Running FireHose on BBID : MSM8909 , FLASH : eMMC , mVER : 1
MemInfo : 0x0003 / 0x0200 / 0x00000003A3E00000 [ eMMC 16 GiB ]
ExtInfo : 0x0000C000/00100000/00001000/00001000
Boot Ok!


Brand     : Obi
ProdName  : MV1
ProdModel : Obi MV1
Device    : MV1
AndroidVer: 5.1.1
Manufact. : OBI
QLMxCPU   : MSM8909

DevInfo : MSM8909__OBI__Obi__ANDR_v5.1.1__Obi_MV1__MV1__MV1

Reading Flash Content ...
[Read Ok] : gpt_main0.bin
[Read Ok] : NON-HLOS.bin
[Read Ok] : sbl1.mbn
[Read Ok] : emmc_appsboot.mbn
[Read Ok] : rpm.mbn
[Read Ok] : tz.mbn
[Read Ok] : misc.img
[Read Ok] : splash.img
[Read Ok] : sec.dat
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : persist.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : userdata.img
[Read Ok] : gpt_backup0.bin

Android Info saved!
Read finished!
Configuration : MSM8909 / eMMC
Firmware Size : 1147 MiB

Done!
ROm không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: