Up rom Telego nova 1 sc7731c

Up rom Telego nova 1 sc7731c máy treo logo sử dụng file pac này flash lại máy xong khởi động lại máy chọn tiếng Việt done.
Thông tin máy :
Phone found! [ 13 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0  
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name  : pike_xx08
Model Brand : SPRD
Model Device: sp7731c_1h10
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEA
Project Ver : W520B_170119_V1.0
Model Ext   : Nova1

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1731 MiB
Saved to : C:\Users\Store\Desktop\SP7731CEA_sp7731c_1h10_6.0_W520B_170119_V1.0_Nova1\
Done!

Elapsed: 00:13:19

Reconnect Power/Cable!


Operation : Convert InfinitySC to SPRD PAC [ v1.26 ]

Target : SP7731CEA_sp7731c_1h10_6.0_W520B_170119_V1.0_Nova1
Step  #1 : Identify

MEMORY : eMMC
LAYOUT : eMMC NORMAL

Step  #2 : Select logic
Select Logic : SC7731

Step  #3 : Processing data
Build PAC
[ADD FILE] : nvitem_w.bin
[ADD FILE] : nvitem_wcn.bin
[ADD FILE] : prodnv.img
[ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin
[ADD FILE] : sc7731C_CP0_modem.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[ADD FILE] : logo_480x854.bin
[ADD FILE] : fblogo_480x854.bin
[ADD FILE] : boot.img
[ADD FILE] : system.img
[ADD FILE] : sysinfo.img
[ADD FILE] : cache.img
[ADD FILE] : recovery.img
[ADD FILE] : userdata.img
[ADD FILE] : u-boot.bin
Build Ok! Result : 0x0018
Sign PAC ...
Sign Ok! FW compiled!
Elapsed: 00:04:32

Saved to : SP7731CEA_sp7731c_1h10_6.0_W520B_170119_V1.0_Nova1.pac
Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: