Rom s1 mt6572

Rom s1 mt6572 read từ máy bình thường rom đã test nhiều máy khác lỗi phần mềm tất cả done sau khi flash rom.
Thông tin máy :
Wait for phone...
Phone found! [ 12 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6572
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6572_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x88
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 70010053313030303408E0D46D3B82E3
Initialize Memory ...
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x70 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [KINGSTON] , 40001
[eMMC] : FLASH_CID : 70010053313030303408E0D46D3B82E3
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E4000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3648 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABCBA7275B12ADCDEE1FAC704AB
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now ...

Brand     : QD
ProdName  : a825_324_ax_qd_qd004a
ProdModel : S1
Device    : a825_324_ax_qd_qd004a
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6572
MTKxPRJ   : a825_324_ax_qd_qd004a_v1.3

[Read Ok] : preloader_a825_324_ax_qd_qd004a.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / a825_324_ax_qd_qd004a / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 777 MiB
Scatter saved to : C:\Users\STORE.PTS\Desktop\MT6572__QD__S1__a825_324_ax_qd_qd004a__4.4.2__a825_324_ax_qd_qd004a_v1.3\

All done!
Tom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

0 nhận xét: